Statut

STATUT STOWARZYSZENIA KERAMOS

Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby, które łączy umiejętność tworzenia dzieł sztuki ceramicznej, a także umiłowanie tej sztuki i które spełniają wymogi określone w niniejszym statucie.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie polskiego prawa o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenia nosi nazwę KERAMOS, zaś w dalszej treści statutu nazywane jest stowarzyszeniem.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w granicach prawem dopuszczonych może prowadzić działalność i poza tym obszarem.

§ 6

Stowarzyszenie może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji, jeżeli uczestnictwo w nich nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

§ 7

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem stowarzyszenia. Stowarzyszenie może używać także pieczęci kwadratowej o zaokrąglonych kątach przedstawiającej sylwetki mężczyzny i kobiety siedzących naprzeciw siebie i obejmujących podłużną czarę ceramiczną, pod niemi uwidoczniony jest wizerunek węża, zaś nad niemi nazwa stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie noże posiadać odznaki członkowskie ustalone w trybie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 9

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie zamiłowania do sztuki ceramicznej propagowanie tej sztuki i uczenie tego co jej dzieła wyrażają oraz dbanie o prestiż członków stowarzyszenia i obrona ich interesu.

§ 10

Swoje cele stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1. organizowanie wystaw i wernisaży sztuki ceramicznej,
2. organizowanie i prowadzenie warsztatów ceramicznych i plenerów,
3. organizowanie lub dążenie do realizowania wykładów, odczytów publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych propagujących sztukę ceramiczną i jej twórców.
4. współpracę ze środowiskami twórczymi w kraju i zagranicą oraz wymianę doświadczeń między twórcami i ich organizacjami,
5. promowanie twórców i ich wspieranie,
6. prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 11

1. Zadania swoje stowarzyszenie realizuje przy wykorzystaniu aktywności społecznej członków.
2. Stowarzyszenie dla sprawnego i prawidłowego działania może zatrudniać pracowników na zasadach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia, Zarządu.

Członkowie stowarzyszenia

§ 12

1. Członkowie stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi albo członkami wspierającymi.
2. Zwyczajnym członkiem stowarzyszenia może zostać: obywatel polski lub cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania spełniający kryteria określone w § 1.
3. Wspierającym członkiem stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania nie spełniający kryteriów określonych w § 1, a także członkiem wspierającym może być osoba prawna bez względu na to czy ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13

1. Członkostwo nabywa się poprzez złożenie zarządowi oświadczenia o gotowości przystąpienia do stowarzyszenia, wyrażenia woli przez Walne Zgromadzenie i dokonaniu przez Zarząd przyjęcia w poczet członków.
2. Oświadczenie woli o którym mowa w ust.1 dokonuje się w formie pisemnej deklaracji określającym jakim członkiem pragnie się zostać. Cudzoziemcy oraz zagraniczne osoby prawne winny złożyć oświadczenie woli w języku przez siebie używanym.

§ 14

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez:
a) dobrowolne wystąpienie członka złożone zarządowi w formie pisemnej,
b) utratę zdolności do czynności prawnych lub utratę osobowości prawnej,
c) śmierć członka,
d) wykreślenie przez Zarząd na skutek nie opłacania składki członkowskiej przez okres jednego roku,
e) wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podstawą takiej uchwały może być nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia, działanie na szkodę stowarzyszenia w tym naruszaniu dobrego imienia stowarzyszenia lub jego członków.

Prawa i obowiązki członka stowarzyszenia

§ 15

Członkowie stowarzyszenia będący osobami fizycznymi działają w stowarzyszeniu osobiście zaś członkowie będący osobami prawnymi za pośrednictwem upełnomocnionych pisemnie przedstawicieli.

§ 16

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestniczenia w pracach stowarzyszenia,
b) korzystania z pomocy stowarzyszenia,
c) występowania z wnioskami co do programu i kierunków działania stowarzyszenia,
d) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członkom wspierającym przysługują prawa określone ust.1 pkt a-c, a także mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej.

§ 17

Do obowiązków członków stowarzyszenia należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz stowarzyszeniu,
2. uczestniczenie w działalności stowarzyszenia (w odniesieniu do członków zwyczajnych).

Władze stowarzyszenia

§ 18

Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej działalności stowarzyszenia, jak również w sprawach publicznych.
2. W Walnym Zgromadzeniu głos stanowczy posiadają tylko członkowie zwyczajni.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia winni być powiadomieni wszyscy członkowie stowarzyszenia z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
O sposobie i formie powiadomienia decyduje Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia o przyjęciu w poczet członków zapadają jednogłośnie, zaś o wykluczeniu także jednogłośnie, przy czym członek, którego sprawa dotyczy nie bierze udziału w głosowaniu. Uchwała o przyjęciu w poczet członków może zapaść i bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, jeśli wszyscy członkowie zwyczajni wyrażą swoje stanowisko zarządowi.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów członków zwyczajnych.
5. Głosowania są jawne, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej

§ 22

Walne Zgromadzenie ma za zadanie przede wszystkim:
1. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia i dokonaniu zmiany statutu,
2. wybór i odwołanie członków zarządu i komisji rewizyjnej,
3. określenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej dla członków zwyczajnych i wspierających,
4. przyjmowanie i wykluczanie członków,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu.

§ 23

1. Zarząd kieruje sprawami stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, stosownie do postanowień statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych.
3. Pracą Zarządu kieruje Prezydent stowarzyszenia.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów.
5. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezydenta stowarzyszenia.
6. Oświadczenia woli, poza sprawami majątkowymi w imieniu Zarządu składać może każdy z członków Zarządu lub upełnomocniony przez Zarząd członek zwyczajny.

§ 24

Do kompetencji Zarządu, poza sprawami określonymi w statucie i uchwałach Walnego Zgromadzenia należy przede wszystkimi:
1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
2. przyjmowanie spadków, zapisów, darowizn i decyzji co do zorganizowania zbiórek publicznych,
3. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych oraz działalności gospodarczej,
4. podejmowanie decyzji o powoływaniu komórek stowarzyszenia.

§ 25

1. Organami wewnętrznej kontroli działalności stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż trzech członków, w tym jej Prezesa, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród ogółu członków stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna przedstawia raz w roku Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności i stanie majątkowym stowarzyszenia.

§ 26

1. Kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej określa Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku rezygnacji z funkcji lub odwołania z funkcji członka zarządu lub Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.

Majątek stowarzyszenia

§ 27

Na majątek stowarzyszenia składają się wpływy z wpisowego, ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, własnej działalności, z samego majątku stowarzyszenia oraz wpływy z ofiarności publicznej.

§ 28

Zasady gospodarki stowarzyszenia określa Zarząd.

§ 29

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych wymagają podpisu dwóch członków Zarządu.

Rozwiązanie stowarzyszenia

§ 30

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwalą Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie o rozwiązaniu towarzyszą uchwały o przeznaczeniu majątku i sposobie likwidacji.

Postanowienia szczegółowe

§ 31

1. Stowarzyszenie może wyróżniać tytułem „Honorowy Członek KERAMOSU” osoby szczególnie zasłużone dla celów obranych przez stowarzyszenie lub dla samego stowarzyszenia.
2. Wyróżnienia dokonuje Walne Zgromadzenie, które określa także tryb postępowania w sprawach wyróżnień oraz uprawnienia Honorowego Członka.